VPS VN 1-1-20

Việt Nam
79.000đ
1 Tháng

 • 1 vCPU
 • 1 GB Memory
 • 20 GB SSD Storage
 • Unlimited Bandwidth

VPS VN 1-2-20

Việt Nam
120.000đ
1 Tháng

 • 1 vCPU
 • 2 GB Memory
 • 20 GB SSD Storage
 • Unlimited Bandwidth

VPS VN 2-2-20

Việt Nam
160.000đ
1 Tháng

 • 2 vCPU
 • 2 GB Memory
 • 20 GB SSD Storage
 • Unlimited Bandwidth

VPS VN 2-4-30

Việt Nam
220.000đ
1 Tháng

 • 2 vCPU
 • 4 GB Memory
 • 30 GB SSD Storage
 • Unlimited Bandwidth

VPS VN 3-6-40

Việt Nam
290.000đ
1 Tháng

 • 3 vCPU
 • 6 GB Memory
 • 40 GB SSD Storage
 • Unlimited Bandwidth

VPS VN 4-8-60

Việt Nam
370.000đ
1 Tháng

 • 4 vCPU
 • 8 GB Memory
 • 60 GB SSD Storage
 • Unlimited Bandwidth

VPS VN 8-16-80

Việt Nam
700.000đ
1 Tháng

 • 8 vCPU
 • 16 GB Memory
 • 80 GB SSD Storage
 • Unlimited Bandwidth